Illustratie van een jong kind, hij loopt met een grote bloem richting een 'vaas' waar allemaal verschillende soorten bloemen in staan. De 'vaas' heeft de vorm van een locatie marker.

Op weg naar inclusief onderwijs

Ieder kind hoort bij een basisschool in zijn of haar dorp. Dat is ons doel. Daarom willen wij kinderen zoveel mogelijk samen laten leren in dezelfde groep. Ook organiseren basisscholen en gespecialiseerde scholen samen (nieuwe) vormen van ondersteuning. En investeren we in de dorpskernen in samenwerking met elkaar en met netwerkpartners zoals jeugdhulp en zorg.

Waaraan we de komende jaren werken, staat in ons ondersteuningsplan Op weg naar inclusief onderwijs 2023-2027. In dit online magazine vind je de hoofdpunten uit dit plan. Waarom werken we aan inclusief onderwijs? Welke richting kiezen we? Aan welke speerpunten werken wij? We delen verhalen uit de praktijk over wat we doen op weg naar inclusief onderwijs, om elkaar te inspireren en van elkaar te leren.

Illustratie van een meisje die naast een 'vaas' staat, ze steekt een grote gele bloem in de 'vaas'. De 'vaas' heeft de vorm van een locatie marker.

Wat is inclusief onderwijs voor ons?

Ons samenwerkingsverband met ruim 60 scholen en twaalf schoolbesturen in de Duin- en Bollenstreek vormt een netwerkorganisatie met jeugdhulp, zorg en gemeenten. Vanuit ieders eigen rol werken we samen aan inclusief onderwijs.

Alle kinderen kunnen zich naar hun mogelijkheden, persoonlijkheid en talenten in het onderwijs ontwikkelen en ontplooien. Zij krijgen hierbij de juiste ondersteuning, zodat zij volwaardig en gelijkwaardig kunnen meedoen in het onderwijs en de samenleving.

Kinderen met en zonder ondersteuningsbehoeften gaan samen dichtbij huis naar dezelfde school. Zij zitten zoveel mogelijk in dezelfde klas, volgen dezelfde lessen en activiteiten en krijgen de ruimte om mee te doen op hun manier. Ieder kind hoort erbij en zijn of haar brede ontwikkeling staat centraal.

Ondersteuning en kennis uit het gespecialiseerd onderwijs, jeugdhulp en zorg zijn beschikbaar voor de ontwikkelingsmogelijkheden van alle kinderen. Waar nodig is er gespecialiseerd onderwijs. We streven dan altijd naar samenwerking met een reguliere school dichtbij huis.

Onze missie

Recht op onderwijs voor ieder kind: dat is waar wij samen voor willen staan. Het recht van ieder kind op zijn of haar kwaliteiten en talenten te ontwikkelen op een manier die aansluit op zijn of haar onderwijsbehoeften. Wij werken samen om dat voor kinderen dichtbij huis mogelijk te maken.

Onze visie

Iedereen is anders, iedereen is welkom en doet mee. We ontmoeten elkaar. Dat is de basis voor een inclusieve samenleving. Onderwijs is dé plek om hierin het voorbeeld te geven, wij hebben hierin een belangrijke rol. Onderwijs vindt plaats in de context van een groep.

In onze dorpen is er voor ieder kind een onderwijsplek om anderen te ontmoeten en zich te ontplooien. Scholen werken samen met elkaar en met anderen om de expertise en het ondersteuningsaanbod dat daarvoor nodig is te organiseren. We garanderen een specialistische aanpak voor kinderen die dat nodig hebben.

In onze regio werken we samen met partners om onderwijs de vind- en werkplaats te laten zijn waar onderwijs, zorg en andere expertise bij elkaar komen.

Onze kernwaarden

Wij zijn open naar de ander, of het nu een kind, een oud of professional is. Verschil mag en moet er zijn, tussen mensen en ook in het onderwijsaanbod. Diversiteit is belangrijk. We zijn nieuwsgierig naar elkaar. We gaan uit van wat er wél kan en staan open voor ontwikkeling.

We zijn verbonden aan onze regio, kinderen en hun ouders. We zijn verbonden aan elkaar en aan de gezamenlijke opdracht in het samenwerkingsverband. We weten dat we elkaar nodig hebben en dat we het alleen samen kunnen doen. Samen zijn we meer dan ieder voor zich.

We werken planmatig, doelgericht en handelingsgericht. We zetten de juiste expertise op het juiste moment in. We werken interprofessioneel samen. We gaan uit van vertrouwen en verantwoordelijkheidsbesef. Het afleggen van verantwoording vinden we vanzelfsprekend. We reflecteren op ons handelen om verbeteringen door te voeren.

Waarom gaan we voor inclusief onderwijs?

  • wij willen dat iedereen zich gezien en welkom voelt
  • wij voelen ons gemotiveerd om te werken aan kansengelijkheid
  • wij erkennen dat er kinderen, jongeren (en ouders) zijn die zich nu nog buitengesloten voelen of thuiszitten en niet naar school gaan
  • we weten dat kansen op maatschappelijk succes groter zijn als je regulier onderwijs volgt
  • we willen dat kinderen opgroeien in verbinding met een afspiegeling van de samenleving en zich ontwikkelen tot burgers die wederzijds begrip hebben voor elkaar

Op weg naar inclusief onderwijs is onze hoofdambitie dat ieder kind hoort bij een reguliere school in zijn of haar dorp.

Om dit te bereiken, werken we aan:

1 sociale inclusie in het regulier onderwijs

Natuurlijk is (deels) onderwijs volgen op de basisschool het uiteindelijke doel. Maar sociale inclusie is al heel belangrijk voor het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen. Denk aan meedoen met (school)activiteiten in de eigen buurt en leeftijdgenoten ontmoeten.

2 nieuwe vormen van samenwerking tussen regulier en gespecialiseerd onderwijs

Alle kinderen zijn in beeld van een reguliere school in de eigen buurt. Wat nu nog ‘bijzonder’ is, wordt ‘normaal’. Denk aan deeltijdonderwijs, een mix van regulier en gespecialiseerd, of een gastleerling uit het gespecialiseerd onderwijs mee laten doen op de basisschool.

3 ondersteuning van onze regionale partners

Samenwerking met elkaar, met voorschoolse voorzieningen, jeugdhulp, zorg, leerplicht en andere partners: samen kunnen wij ervoor zorgen dat steeds meer kinderen met specialistische ondersteuningsvragen in hun eigen dorpskern kunnen meedoen en onderwijs volgen.

In het gesprek over inclusief onderwijs is de contouren werkagenda Route naar inclusief onderwijs 2035 van het ministerie van OCW leidraad (geweest). Benieuwd? Download die hier.

Illustratie van een docent, zijn arm wordt ondersteund door een steunen op wieltjes, een extern persoon helpt het deze steunen te monteren.

Sterke basis

In ons samenwerkingsverband hebben wij afspraken gemaakt over de basisondersteuning die elke school biedt aan kinderen. We versterken die door scholing en door in de dorpen en regio meer te leren van elkaar en elkaars expertise beter te gebruiken.

Lees meer over basisondersteuning

Een stromend aanbod in de regio

Om meer kinderen in hun eigen dorp naar school te laten gaan, brengen we specialistische ondersteuning naar het basisonderwijs in de dorpskernen. En zorgen we dat bewegen van, naar en tussen regulier en gespecialiseerd onderwijs gewoon wordt. Denk aan combinaties van regulier en gespecialiseerd onderwijs, een onderwijszorg- of zorgonderwijsaanbod en aan jeugdhulp in de school.

Lees meer over een stromend aanbod
Illustratie van een groep kinderen samen in een boot. Het voorste kind staat op de punt van de boot en wijst vooruit.

Expertise en lerend netwerk

Scholen en hun netwerkpartners in de dorpskernen ontwikkelen zich tot lerend netwerk. Zij weten van elkaar wie welke kennis in huis heeft en benutten elkaars expertise ook. In onze regio delen we goede praktijken om elkaar te inspireren en van elkaar te leren. Zo versterken wij samen de expertise in ons samenwerkingsverband.

Lees meer over lerend netwerk

Samenwerken met de regio

Inclusief onderwijs is niet alleen ‘van de scholen’. Samenwerking met partners is hard nodig om de voorwaarden voor inclusief onderwijs goed te organiseren. Met onder meer gemeenten, kinderopvang, jeugdhulp en zorg werken we vanuit een gezamenlijke agenda.

Lees meer over samenwerken
Illustratie van twee personen die in een 'boot' zitten, èèn kijkt door een verrekijker vooruit, de ander is aan het roeien, een derde persoon vormt de 'boot'.
Illustratie van twee personen die elkaar een 'high-five' geven, voor hen staat een diamant.

Werken aan kwaliteit

Samen willen we steeds beter worden. We werken in en aan een samenwerkingscultuur waarin we eigenaarschap nemen en aanspreekbaar zijn op wat we doen. En we stemmen ons kwaliteitsbeleid beter af op onze ambities voor inclusief onderwijs.

Lees meer over werken aan kwaliteit
Voorkant van het ondersteuningsplan 'Op weg naar inclusief onderwijs' van SWV PO Duin-en Bollenstreek

Download hier het volledige ondersteuningsplan 2023-2027.

Illustratie van een kind dat met een hele grote bloem op zijn schouders loopt

Op onze website staat wat wij doen en hoe wij (samen)werken.