Illustratie van een meisje, ze springt in verschillende stromingen water, zodra ze springt worden de stromen èèn grote plas water.

Een stromend aanbod in de regio

Ambitie

Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen wij in ons samenwerkingsverband veel bieden. Maar voor gespecialiseerd onderwijs moeten veel kinderen nu nog naar een school buiten onze regio. Om ook die kinderen (in elk geval deels) in hun eigen dorp naar school te laten gaan, organiseren wij nieuwe vormen van specialistische ondersteuning in het basisonderwijs.

Kinderen die zich bewegen van, naar en tussen regulier en gespecialiseerd onderwijs: dit vraagt om nieuw onderwijsaanbod dat regulier en gespecialiseerd onderwijs als vanzelfsprekend samen verzorgen. We willen meer kinderen laten overstappen van speciaal naar speciaal basisonderwijs en regulier onderwijs. En we brengen expertise van het gespecialiseerd onderwijs naar het regulier. Denk aan symbiose (een mix regulier en gespecialiseerd onderwijs), een gespecialiseerde klas in de reguliere basisschool of de samen-naar-school-klas.

Intensievere samenwerking tussen onderwijs en zorg is een voorwaarde. Samen zorgen we ervoor dat jeugdhulp in het onderwijs normaler wordt. We willen onderwijs en zorg meer samenbrengen, ook voor kinderen die nu nog weinig of geen onderwijs krijgen.

Verhalen uit de praktijk

Overstappen van speciaal naar regulier: wat komt erbij kijken?

Januari 2024 Overstappen van speciaal naar regulier: wat komt erbij kijken? Sleutelwoorden: zorgvuldigheid en durven Dit schooljaar stapte Marisja’s dochter over van speciaal naar regulier onderwijs. Marisja en de scholen kijken terug en delen hun ervaringen. “Er is een wereld voor haar opengegaan: ze heeft nu vriendinnen in de buurt en voelt dat ze er…

Meer kinderen in hun eigen dorp naar school dankzij de aTLaSklas

Oktober 2023 Preventiever samenwerken in Voorhout Meer kinderen in hun eigen dorp naar school dankzij de aTLaSklas Schooljaar 2023-2024 ging de aTLaSklas van start, in basisschool De Avonturier. Deze ‘speciale’ klas is er voor kinderen in Voorhout die tijdelijk een meer gespecialiseerde aanpak of omgeving nodig hebben. Elke ochtend krijgen zij in de aTLaSklas maximaal…

Wat willen we bereiken?

Van dekkend netwerk naar een stromend aanbod dat zich beweegt tussen regulier en gespecialiseerd onderwijs

 • Verdere ontwikkeling van onze arrangementen voor extra en specialistische ondersteuning in het regulier onderwijs
 • Uitbreiding van vormen van symbiose waardoor kleinschalig specialistische ondersteuning ontstaat: thuisnabij en inclusief
 • Meer symbiose op kindniveau
 • Meer leerlingen stappen over vanuit gespecialiseerd onderwijs naar regulier onderwijs
 • Door vanzelfsprekende samenwerking tussen regulier en gespecialiseerd onderwijs vermijden we harde overgangen en onderbreking van de schoolloopbaan
 • Aanpak voor cluster 1 en 2 is geïntegreerd in onze nieuwe vormen van ondersteuning
 • Alternatief voor late verwijzing

 

Hoogbegaafdheid

 • Specialistisch aanbod hoogbegaafdheid

Jeugdhulp in school

 • Jeugdhulp in de school

 

Zorg-onderwijs arrangementen

 • We ontwikkelen aanbod voor leerrechtdoelgroepen

 

Doorlopende leerlijn

 • We ontwikkelen een aanpak met het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs om samen te werken aan inclusie en in- en doorstroom uit het primair onderwijs en speciaal (basis)onderwijs naar het voorgezet speciaal onderwijs te verminderen
 • In-, door- en uitstroom is in beeld

Download

Terug naar het overzicht